แบบเรียนออนไลน์ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

เอกสารรายงานผลและประวัติการเรียน

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

หมายเลขห้องปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน

นายนรากร วงษ์โคตร

นักวิจัย

123456789

ชื่อห้องปฏิบัติการ

EESH

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการเรียนแบบเรียนออนไลน์ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

บทเรียน

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

องค์ประกอบที่ 2 ระบบการจัดการสารเคมี

องค์ประกอบที่ 3 ระบบการจัดการของเสีย

องค์ประกอบที่ 4 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ

องค์ประกอบที่ 5 ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย

องค์ประกอบที่ 6 การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

องค์ประกอบที่ 7 การจัดการข้อมูลและเอกสาร