แบบเรียนออนไลน์ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แบบเรียนออนไลน์ด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

การสร้างมาตรฐานการเรียนรู้ด้านความเข้าใจด้านการยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้น ดังนั้น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงเห็นความสำคัญต่อการสร้างคลังความรู้และข้อสอบเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ทั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเติมขึ้นเพื่อให้บุคลากรในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ สามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมให้ห้องปฏิบัติการในเครือข่ายเพื่อขอรับการตรวจประเมินหรือขอรับตราสัญลักษณ์จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการสารเคมีและของเสียภายในหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยแม่ข่าย เครือข่ายมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการ
ให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานฯ ครอบคลุมทั่วประเทศ