แบบเรียนออนไลน์ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

ผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้สมัครใช้งาน” และ แบบเรียนออนไลน์ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระบบ ESPReL eLearning” กรุณาอ่านข้อความตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่านเงื่อนไข

 1. การลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ ESPReL eLearning ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 2. ผู้สมัครใช้งานใช้งาน จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้สมัครใช้งาน หากตรวจพบว่าข้อมูลของ ผู้สมัครใช้งานไม่เป็นความจริง ผู้ดูแลระบบจะระงับการใช้งานของผู้สมัครใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิมาซึ่งการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 4. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครใช้งานใช้งานที่ได้ลงทะเบียน หรือผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ ระบบ ESPReL eLearning ทั้งหมดนั้น ผู้สมัครใช้งานยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติผู้สมัครใช้งานต้องอนุญาตให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติใช้ข้อมูลของผู้สมัครใช้งานในงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ
 5. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของผู้สมัครใช้งานไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะมินาไปเปิดเผยที่ใด และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่ให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติใช้ข้อมูลผู้สมัครใช้งาน ในงานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ตามข้อตกลงใน ข้อ 4 และนอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 6. ผู้สมัครใช้งานควรปฏิบัติตามข้อกาหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครใช้งาน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
 7. ผู้สมัครใช้งานจะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิกเป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้จากทางชื่อของผู้สมัครใช้งานใช้งานได้ ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 8. ผู้สมัครใช้งานยินยอมให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครใช้งานระบุในการสมัครสมาชิก หากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติตรวจสอบว่าข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจน และ/หรือเป็นเท็จทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติมีสิทธิในการยกเลิกสมาชิกของผู้สมัครใช้งานได้

 

    ข้าพเจ้าผู้สมัครใช้งาน ได้อ่านเงื่อนไขการสมัครแล้วและยินยอมให้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครใช้งานใช้งานระบุในการสมัครสมาชิก ถ้าผู้สมัครใช้งานตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงดังกล่าว รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเห็นสมควร แต่ถ้าไม่ตกลงกรุณากด “ไม่ยอมรับ” เพื่อกลับไปหน้าหลัก

Terms and Conditions of Service

Registered users in the system, hereinafter referred to as ” Applicant” and Online course on Standard Laboratory Safety hereinafter referred to as “ESPReL eLearning Systems”, please read the agreement below in detail preserve the rights of your member benefits.

 1. The registration to ESPReL eLearning is without any charge.
 2. The application must fill truth the details completed for the benefit of applicant. If diagnosed that the applicant is not truth information, the administrator will suspend the applicant user without prior notification 
 3. Any person who impersonates or commits any act that violating privacy rights by using the information of others to impersonate a member for obtain right of which member is an offense and stipulated by the laws.
 4. The Private information of applicant who have registered or through the use of the ESPReL eLearning System website. The Applicant accepts and agrees that it is the right of National Research Council of Thailand, the applicant must grant National Research Council of Thailand to use the applicant’s information to concern the laboratory.
 5. The National Research Council of Thailand warrant that to keep the applicant’s information the best confidential wherever it is not disclosed and/or for commercial or other benefits without permission, unless the National Research Council of Thailand that uses the applicant’s information concern the university in accordance with the terms of Article 4 and unless it receives a subpoena or government letter, which depend on the National Research Council of Thailand
 6. Applicants should strictly practice the terms and conditions to service the National Research Council of Thailand of website for safety reasons. In applicant private information were stolen by electronics or lost  damaged  due to force majeure or any case. the National Research Council of Thailand reserves the right to reject from all situations
 7. The applicant will keep password or username in member system to confidential. If others can access to your username.  the National Research Council of Thailand not accept any liability
 8. The applicant accept validates private information and/or any other information identify in member by the National Research Council of Thailand. If the National Research Council of Thailand validates that your member not clarify and/or false that the National Research Council of Thailand has the right to terminate the applicant’s member

I am an applicant, have read the terms of application and consent to the National Research Council of Thailand validates private information and/or any other information specified by applicant in the subscription. If the applicant agrees to the obligations and practice terms and conditions by specify as above including others term and condition following by the National Research Council of Thailand deem appropriate but if you do not agree please press “Do not accept” to return the main page.