แบบเรียนออนไลน์ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ขั้นตอนการใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งาน1

เข้าสู่ระบบด้วย อีเมลและรหัสผ่าน
หรือลงทะเบียนสำหรับผู้เรียนใหม่

ขั้นตอนการใช้งาน2

เลือกหัวข้อบทเรียน

ขั้นตอนการใช้งาน3

ศึกษาบทเรียนจากวีดีโอ
และเอกสารประกอบการสอน

ขั้นตอนการใช้งาน4

ทำแบบทดสอบหลังเรียน
ในแต่ละหัวข้อบทเรียน

ขั้นตอนการใช้งาน5

ดาวน์โหลดประกาศนียบัตร
หลังผ่านแบบทดสอบหลังเรียน
ครบทุกหัวข้อบทเรียน

Play Video