แบบเรียนออนไลน์ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ความเป็นมาของโครงการแบบเรียนออนไลน์
กล่าวโดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Play Video

วิทยากร

ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์

ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บรรยายหัวข้อ

องค์ประกอบที่ 1 เรื่อง การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

องค์ประกอบที่ 2 เรื่อง ระบบการจัดการสารเคมี

องค์ประกอบที่ 3 เรื่อง ระบบการจัดการของเสีย

นายธนาคาร คุ้มภัย

นายธนาคาร คุ้มภัย

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บรรยายหัวข้อ

องค์ประกอบที่ 4 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ

องค์ประกอบที่ 6 เรื่อง การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการ

นายอมรเทพ คุมสุข

นายอมรเทพ คุมสุข

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บรรยายหัวข้อ

องค์ประกอบที่ 5 เรื่อง ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย

องค์ประกอบที่ 7 เรื่อง การจัดการข้อมูลและเอกสาร

เกี่ยวกับบทเรียน

เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการสร้างมาตรฐานการเรียนรู้ด้านความเข้าใจในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการของมหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานที่มีการใช้ห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำคลังความรู้ในรูปแบบของแบบเรียนออนไลน์ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการและความสำคัญของการจัดทำคลังข้อสอบเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของห้องปฎิบัติการให้เป็นแนวทางและรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ ทั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเติมขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรที่ใช้ห้องปฎิบัติการต่างๆสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจด้านความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการด้วยตนเอง อันเป็นการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมให้ห้องปฎิบัติการในเครือข่ายได้เรียนรู้ เข้าใจ อันจะนำไปสู่การปฎิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการตรวจประเมินหรือขอรับตราสัญญลักษณ์จากวช.ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิสูงสุดในการขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการและสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยแม่ข่ายเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีห้องปฎิบัติการให้สามารถดำเนินการด้านความปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องและสามารถขยายผลการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฎิบัติการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ

     บทเรียนมีทั้งหมด 7 หัวข้อ ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากวีดีโอและเอกสารประกอบ
การสอน ผู้เรียนต้องรับชมวีดีโอจนจบจึงจะสามารถทำแบบทดสอบในแต่ละหัวข้อได้ โดยผู้เรียนที่มี
คะแนนเกิน ร้อยละ 75 ในแต่ละหัวข้อ จะสามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรได้

[ ถ้าหากได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้เรียนสามารถทำทดสอบซ้ำได้อีก 3 ครั้งในแต่ละหัวข้อ ]

เงื่อนไขการทำ
แบบทดสอบออนไลน์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร 0 25791370 - 9 อีเมล pr@nrct.go.th
ออกและพัฒนาโดย ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Powered by ทำเว็บ E-Learning สอนออนไลน์