องค์ประกอบที่ 6

การให้ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ (15 นาที)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

หลักสูตรแนะนํา

องค์1

การบริหารระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย
(55 นาที)

0

คะแนน

=

0%
องค์2

ระบบการจัดการสารเคมี
(54 นาที)

0

คะแนน

=

0%
องค์3

ระบบการจัดการของเสีย
(20 นาที)

0

คะแนน

=

0%
องค์4

ลักษณะทางกายภาพของ
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
และเครื่องมือ (48 นาที)

0

คะแนน

=

0%
องค์5

ระบบการป้องกันและ
แก้ไขภัยอันตราย
(60 นาที)

0

คะแนน

=

0%
องค์7

การจัดการข้อมูล
และเอกสาร (15 นาที)

0

คะแนน

=

0%

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email